BELEIDSPLAN
STICHTING AANGENAMER LEVEN



Inleiding:

Het beleidsplan heeft betrekking op de periode maart 2020 tot in ieder geval december 2021. Naast het beleidsplan zijn de statuten van Stichting Aangenamer Leven beschikbaar.  Stichting Aangenamer Leven wordt geleid door het bestuur en wordt geadviseerd door haar bestuursadviseurs en ambassadeurs. Bestuursleden, bestuursadviseurs en ambassadeurs van Stichting Aangenamer Leven per heden zijn:

 1. Adri Koorevaar (secretaris)
 2. Arno van Veen (voorzitter)
 3. Dave van Rijckevorsel Esq.
 4. Frank van Straalen
 5. Fré Douma
 6. Han Gruijters
 7. Henry Claessen
 8. Martin van der Vliet (penningmeester)
 9. Max Koogje
 10. Rob de Winter


Doelstelling en wijze van benadering:

De stichting heeft als doel initiatieven te steunen die mens en dier met handicap, ziekte, pijn en tegenslag helpen het leven gezonder, gelukkiger, dragelijker en aangenamer te maken en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 1. Zij tracht dit te bereiken door onder meer: ontvangen van bijdragen, subsidies, giften. legaten, erfstellingen. alsmede andere baten.
 2. Voor informatie over de doelen en stand van zaken aangaande de voorgang van het bereiken van de doelen via Stichting Aangenamer Leven verwijzen we geïnteresseerden onder andere naar de website: www.aangenamerleven.nl. Op deze website wordt eveneens uitleg en aandacht gegeven aan-, en initiatieven van partners van Stichting Aangenamer Leven.
 3. Ondersteunen van Stichting Aangenamer Leven kan zowel in de vorm van schenkingen / subsidies /donaties als andere vormen van maatschappelijk investeren.

 

Projecten en steun via Stichting Aangenamer Leven:

 1. Projecten worden beoordeeld met de bovenvermelde doelstelling als leidend criterium.
 2. Projecten kunnen zowel groot en meerjarig zijn alsmede eenmalig en van geringe omvang.
 3. Er is geen limiet gesteld aan het aantal keren dat een organisatie of initiatief  een beroep op Stichting Aangenamer Leven kan doen.
 4. Projecten kunnen/zullen door ambassadeurs en bestuursleden worden bezocht om op die wijze inzicht in de projecten te verkrijgen,, alsmede voortgang, successen en uitdagingen van ieder project te begrijpen.

 

Inkomsten / uitgaven Stichting Aangenamer Leven:

De Stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:

 1. Werven van fondsen bij particulieren en/of organisaties die nauw betrokken zijn bestrijding van ziekte, onrecht, ongelijkheid en pijn.
 2. Het ontvangen van vergoedingen en bijdragen van de door Stichting Aangenamer Leven geleverde diensten.
 3. Het ontvangen van eenmalige en periodieke subsidies, giften, donaties, schenkingen, legaten en nalatenschappen.
 4. Ambassadeurs en andere betrokkenen bij Stichting Aangenamer Leven zullen fondsen werven voor, cq aandacht vestigen op Stichting Aangenamer Leven middels hun netwerken en de juiste (media)-aandacht in brede zin.
 5. Alle donaties worden direct aangewend om het bestaan en doelen van Stichting Aangenamer Leven te ondersteunen.
 6. Voor meerjarige projecten kunnen toegezegde bedragen worden gereserveerd in het jaar dat besloten wordt over deze projecten. Stichting Aangenamer Leven houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuiteit van de voorziene werkzaamheden van Stichting Aangenamer Leven.
 7. Het vermogen wordt beheerd op een reguliere bankrekening.
 8. In overeenstemming met de statuten wordt voor het financieel beleid één maal per jaar, binnen zes maanden na het einde van het boekjaar, de jaarrekening opgesteld. De jaarrekening wordt opgesteld conform richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarverslaglegging voor organisaties zonder winststreven. De aldus opgestelde jaarrekening wordt goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur. 

 

Geen salarissen of vergoedingen:

 1. Bestuursleden, bestuursadviseurs en ambassadeurs van Stichting Aangenamer Leven ontvangen geen bezolding, salaris, fee of andere bestuursvergoeding voor de uitoefening van de functie als bestuurder of ambassadeur van de Stichting.
 2. Werkelijk gemaakte onkosten die door een bestuurder/ambassadeur zijn gemaakt in het kader van het uitoefenen van zijn of haar taak, worden, mits niet bovenmatig, vergoed.

Voorrecht:

Bestuursleden en ambassadeurs vinden het een eer, genoegen en voorrecht zich te kunnen en mogen inzetten voor Stichting Aangenamer Leven en haar doelstellingen. Zij zetten zich volledig vrijwillig en onbezoldigd in en schenken daarnaast persoonlijk jaarlijks een substantieel bedrag aan Stichting Aangenamer Leven om haar taken naar behoren uit te kunnen voeren.

 

Woudrichem
Maart 2020

 

Beleidsplan Stichting Aangenamer Leven