CONCEPT STATUTEN
COÖPERATIE STICHTING AANGENAMER LEVEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

 1. De Coöperatie draagt de naam: Aangenamer Leven Coöperatieve Vereniging UA .
 2. Zij is gevestigd te Woudrichem.

 

DOEL 

Artikel 2.

 1. De coöperatie stichting heeft als doel het leven voor velen aangenamer te maken door grote en kleine initiatieven te steunen die zich bezig houden met het bestrijden en genezen van ziekten als kanker, alzheimer, niet aangeboren hersenletsel, ALS, reuma en overige aandoeningen die het leven van mens en dier sterk beinvloeden en bepalen. De stichting heeft als beoogd resultaat om juist die mens en dier met handicap, ziekte, pijn en tegenslag te helpen het leven gezonder, gelukkiger, dragelijker en aangenamer te maken en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. De stichting tracht dit te bereiken door onder meer: publiciteit te zoeken en aandacht te geven aan de mogelijkheden die er zijn om het leven van mens en dier aangenamer te maken en het ontvangen van bijdragen, subsidies, giften. legaten, erfstellingen. alsmede andere baten zoals bijdragen van ondernemers en ondernemingen die zich als ambassadeur en partner voor de stichting inzetten.
 3. De stichting geeft via haar website(s) en overige uitingen duidelijken meetbaar aan welke initiatieven doorlopend en incidenteel worden gesteund en, indien de partners en ambassadeurs dat wensen, welke partners en ambassadeurs zich voor de stichting inzetten. 
 4. De stichting beoogt niet het maken van winst en zal haar kennis, kunde, vermogen en middelen volledig in dienst stellen om de doelen van de doelen te kunnen blijven behalen.  

 

VERMOGEN

Artikel 3.

 1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
 2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 

BESTUUR

Artikel 4.

 1. De bestuursleden zijn benoemd voor onbepaalde tijd.
 2. Bij belet van een bestuurder zijn/is de overige bestuurder(s) met bestuur belast. 
 3. Indien sprake is van een vacature in het bestuur, vormen de overgebleven bestuurders of vormt de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien. In alle gevallen waarin niet binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature in de benoeming van een bestuurder is voorzien, zal de meest gerede bestuurder of overige belanghebbende de rechtbank van het Arrondissement waarbinnen de stichting statutair is gevestigd kunnen verzoeken een bestuurder te benoemen. 
 4. Een bestuurder defungeert:
  a. door zijn overlijden;
  b. door zijn aftreden;
  c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  d. door zijn ontslag door de rechtbank;
  e. door zijn ontslag door het bestuur; het besluit hiertoe kan slechts worden genomen met algemene stemmen van de overige bestuurders.
  f. door verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij blijkens het benoemingsbesluit is benoemd.
  g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd.
 5. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

 

Bestuur:

F. van Straalen - penningmeester

A. Koorevaar - secretaris

A. van Veen - voorzitter

 

TAAK, BEVOEGDHEDEN, BELONING

Artikel 5.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur dient jaarlijks een beleidsplan op te stellen.
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen noch tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 3. Bestuurders hebben geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en voorts ook geen recht op vacatiegeld.

 

BESLUITVORMING

Artikel 6.

 1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders zulks wensen, doch ten minste éénmaal per zes maanden.
 2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders, dan wel namens deze(n) door de secretaris, en wel schriftelijk, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager, onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van het bestuur besluiten van de wijze van oproeping en/of de termijn van oproeping af te wijken.
 3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
 4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. Een bestuurder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd mede-bestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen.
 5. Iedere bestuurder heeft één stem, behoudens de voorzitter de twee stemmen heeft. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen bij benoeming van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
 6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 8. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of door een door deze onder zijn verantwoordelijkheid en met instemming van het bestuur aangewezen persoon notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld door het bestuur en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van de desbetreffende vergadering ondertekend. De vastgestelde notulen zijn ter inzage voor alle bestuurders. Afschriften worden aan hen kosteloos verstrekt.
 9. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle bestuurders zich schriftelijk omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 10. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

 

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7.

 1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de stichting worden vertegenwoordigd door de voorzitter en/of door twee tezamen handelende bestuurders.
 2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuurders alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
 3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister.

 

REGLEMENTEN

Artikel 8.

 1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.
 2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Ten aanzien van een besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement vindt het bepaalde in artikel 10, leden 1 en 2, overeenkomstige toepassing.

 

BOEKJAAR, JAARSTUKKEN

Artikel 9.

 1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Deze stukken dienen te worden ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen deskundige. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit.
 5. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, worden door het bestuur vastgesteld.
 6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

 

STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING

Artikel 10.

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een dergelijk besluit aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
 2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
 3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te verlijden.

 

ONTBINDING

Artikel 11.

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
 3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
 4. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
 5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt voor een door het bestuur te bepalen algemeen nut beogende instelling bestemd waarvan het doel zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting of voor een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het bestuur aangewezen persoon.

 

SLOTBEPALING

Artikel 12.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

 

OVERGANGSBEPALING

Artikel 13.

In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 2 worden de bestuurders voor de eerste maal bij deze akte benoemd.


ADVIES EN ONDERSTEUNING DOOR DE JUISTE MENSEN

DE AMBASSADEURS VAN STICHTING AANGENAMER LEVEN

Het gaat niet om wat je kan.
Het gaat om wie je bent.

Krassen op je ziel?
Failliet gegaan?
Voor gek versleten?
Vals beschuldigd?
Domme dingen gedaan?
Telkens weer het water tot aan je lippen?
Goede mensen om je heen verzameld, maar vergeten afscheid te nemen van de verkeerde?

"Welkom bij de club".

Dat zeggen Richard Branson, Winston Churchill, Warren Buffet, Andrew Carnegie en duizenden andere ondernemende mensen die meerdere diepe dalen als springplank en leerschool hebben gebruikt en door zijn gegaan waar anderen stopten of niet verder durfden omdat "men" er wat van vond.
Jim Collins onderzocht wetenschappelijk meer dan 1.100 bedrijven en beschrijft in zijn boek "Good to Great" dat de echt succesvolle mensen juist diegene waren en zijn die het "met een klein clubje juiste mensen" aandurfden om na het vallen telkens op te staan, het voortouw bleven en blijven nemen en lak hebben en hadden aan de zogenaamde "maar zo moet het want zo gaat het altijd" denkers. 

 

Stichting Aangenamer Leven is blij dat doorzetters en kartrekkers hun steun geven aan ons Aangenamer Leven initiatief. Stichting Aangenamer Leven betaalt deze mensen geen salarissen of verschotten of wat dan ook. Sterker nog; de bestuursleden en ambassadeurs dragen allen niet alleen bij door leveren van inzet en kennis, ze zijn tevens donateur van de stichting, 
      
Ambassadeurs, bestuursleden en adviseurs Stichting Aangenamer Leven:

 1. Adri Koorevaar
 2. Arno van Veen
 3. Dave van Rijckevorsel Esq.
 4. Frank van Straalen
 5. Fré Douma
 6. Han Gruijters
 7. Henry Claessen
 8. Martin van der Vliet
 9. Max Koogje
 10. Rob de Winter

 

Statuten Stichting Aangenamer Leven