Geheimhouding

DEZE NIET-OPENBAARHEIDS- EN VERTROUWELIJKHEIDSOVEREENKOMST ("Overeenkomst") is van kracht vanaf de datum van ondertekening of bevestiging van aanvaarding van de Overeenkomst zoals verstrekt via een statutaire zetel van het BEDRIJF, door en tussen:

'Aangenamer Leven', hierna het 'Bedrijf' genoemd (welke uitdrukking verwijst naar de context of betekenis daarvan, wordt geacht de opvolgers en toewijzingen te betekenen en op te nemen) van het Eerste Deel

EN

'GEBRUIKER', hierna 'Oprichter / Klant' genoemd, (wat de uitdrukking betekent en inclusief de opvolgers en toegestane toewijzingen) van het Tweede Deel.

Het bedrijf en de oprichter / klant worden hierna gezamenlijk gezamenlijk 'partijen' en afzonderlijk 'partijen' genoemd.

WEHEREAS

  1. ONDERNEMING heeft verschillende diensten / hulpmiddelen / faciliteiten aangeboden aan de oprichter / klant en oprichter / klant heeft de algemene voorwaarden van de ONDERNEMING aanvaard met ingang van en in de loop van deze overeenkomst. Oprichter / klant heeft toegang tot de vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van het BEDRIJF en zijn klanten, partners en andere oprichters / klanten. Het gebruik van Vertrouwelijke Informatie door de OPRICHTER / KLANT wordt vertrouwelijk behandeld.
  2. COMPANY Vertrouwelijke informatie, bedrijfseigen informatie, uitvindingen, patenten, auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten zijn belangrijke activa van de COMPANY.
  3. BEDRIJF Vertrouwelijke informatie, betekent ook alle informatie waarover ONPASSIVE beschikt en die op de Ingangsdatum niet beschikbaar is in een gepubliceerde vorm, inclusief maar niet beperkt tot onderzoeksideeën, onderzoeksresultaten, onderzoeksaanwijzingen, patenten, patentaanvragen en octrooi-ideeën, handelsgeheimen, bedrijfsmodellen, bedrijfsvoorspellingen, marketingstrategieën, financiële gegevens, klantenlijsten, investeerders, contractuele relaties, productie van gepatenteerde informatie en documentatie, ideeën, schema's, schetsen, modellen, knowhow, algoritmen voor marketingcampagnes, processen, formules, al dan niet specifiek vermeld of gedefinieerd in volgende alinea's.
  4. Het is belangrijk voor de ONDERNEMING om haar intellectuele eigendom, vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie zoveel mogelijk te beschermen en de OPRICHTER / KLANT is bereid om te voldoen aan de volgende bepalingen, als onderdeel van het servicecontract / faciliteit van de oprichter / klant met de ONDERNEMING.

NU DAAROM, met het oog op de diensten / hulpmiddelen en faciliteiten van de OPRICHTER / KLANT door de ONDERNEMING of een van haar gelieerde ondernemingen, verwacht de oprichter / klanten de vergoeding te ontvangen en voortdurende ontvangst en toegang tot vertrouwelijke, bedrijfseigen en bedrijfsgeheimen die verband houden met Oprichter / klant positie met BEDRIJF, de onderlinge overeenkomsten, overeenkomsten en verplichtingen hierin uitgedrukt en andere goede en waardevolle overwegingen, waarvan de ontvangsten en toereikendheid hierbij worden erkend, de OPRICHTER / KLANT en het BEDRIJF komen als volgt overeen:

1. VOORWOORD

De bovenstaande preambule vormt een integraal onderdeel van deze overeenkomst.

2. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

2.1. In deze Overeenkomst (inclusief in de overwegingen hierboven of schema's hierbij) hebben de volgende woorden en uitdrukkingen, indien de context dit toelaat, de volgende betekenis die daaraan wordt toegeschreven:

2.1.1. "Gelieerde onderneming" betekent met betrekking tot een van de partijen elke persoon die direct of indirect zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder de gemeenschappelijke zeggenschap staat van dergelijke partijen. De term "controle" wordt gebruikt in de zin van het bezit door een persoon of een groep van personen die direct of indirect in onderling overleg handelen, van het recht om de leiding, het beleid en de acties van een andere persoon te leiden of te leiden, hetzij via de raad van bestuur of eigendom van stemrechten door een dergelijke andere persoon, door de statuten, contract of anderszins. Een persoon of een groep van personen die in onderling overleg handelen, wordt geacht de leiding te hebben over een rechtspersoon indien deze persoon of een groep personen de meerderheid van de bestuurders van een dergelijke rechtspersoon kan benoemen of benoemen.

2.1.2. " Vertrouwelijke informatie" betekent informatie die vertrouwelijk is, inclusief bedrijfseigen informatie en andere informatie met betrekking tot het bedrijf van de onderneming, haar gelieerde ondernemingen of derden waarmee de onderneming geassocieerde ondernemingen heeft, ongeacht of dergelijke informatie uitdrukkelijk is gemarkeerd of is aangemerkt als vertrouwelijke informatie en omvat, maar is niet beperkt tot: een informatie van waarde of betekenis voor de onderneming of haar concurrenten (inclusief potentiële concurrenten) zoals:

ik. gegevens van of over het bedrijf of zijn leveranciers, klanten, oprichter / klanten, adviseurs, mentoren, dienstverleners of consultants, in het bijzonder contactgegevens en verkoopinformatie;

ii. gegevens over de naleving door het bedrijf van de toepasselijke wetgeving, inclusief gegevens over licenties, toestemmingen, goedkeuringen, toestemmingen of toestemmingen die zijn aangevraagd, aangevraagd, verleend aan of geweigerd aan het bedrijf of zijn promotors;

iii. gegevens over alle door de Onderneming gedeponeerde en officiële indieningen bij de overheid en de inhoud van de bespreking en communicatie door de Onderneming met dergelijke autoriteiten;

iv. gegevens met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf, de bestaande en aankomende producten, diensten, bedrijfsstrategie, details van marketingcampagnes, voorwaarden voor het aangaan van leveranciers of klanten, prijsgegevens, betalings- en terugbetalingsbeleid en -plan, bedrijfsplannen, gebruikers / oprichters / klantengegevens , beleidslijnen en plannen die direct en indirect verband houden met het BEDRIJF.

v. alle gegevens, documenten, schetsen, ontwerpen, plannen, tekeningen, foto's, rapporten, communicatie, technische informatie, informatie over intellectuele eigendomsrechten, gebruikersinformatie, compilatie, abonnementsgegevens, activagegevens, knowhow, onderzoek en ontwikkeling, intern beleid;

vi. Alle informatie met betrekking tot de technologie, software, hardware, code, ontwerp, bedrijfsstrategie, bedrijfsplan, interne systemen en bedrijfsarchitectuur van het bedrijf;

vii. financiële gegevens, in het bijzonder met betrekking tot budgetten, vergoedingen en inkomstenberekeningen, verkoopcijfers, bonusplannen, financiële overzichten, winstverwachtingen en voorraden van de onderneming;

viii. trainingsgegevens, met name documenten, video's, webinars, foto's, websitegegevens, processen, multimediabestanden, presentaties en dergelijke trainingsbronnen waartoe de oprichter / klant toegang krijgt tijdens zijn samenwerking met het bedrijf;

ix. beveiligingsinformatie (inclusief wachtwoorden, inloggegevens) die worden gebruikt om toegang te krijgen tot bronnen die eigendom zijn van of worden beheerd door het bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, klanten of externe agenten;

X. klant- of gebruikersgegevens, gebruikerskredieten, gebruikersanalyses, gebruikersvoorkeuren, feedbackinformatie;

a) alle informatie die redelijkerwijs door de aard of de context van de openbaarmaking ervan vertrouwelijk kan zijn; en

b) alle informatie afgeleid van een van de bovengenoemde informatie; en

c) originele informatie verstrekt door het bedrijf of informatie verstrekt aan het bedrijf door derden die het bedrijf verplicht is vertrouwelijk te houden

xi. verbod op het plaatsen van berichten over andere bedrijven of andere zakelijke kansen of programma's, inclusief hun links;

xii. verbod op het delen van berichten en opmerkingen die een ras, geslacht, cast, religie, politieke agenda, teamcompetitie en kruiswerving weerspiegelen, 

xiii. verbod op krachtig en gepassioneerd delen van ideeën, negatieve talen, webinar / video's / community / gegevens van het BEDRIJF

xiv. neem deel aan constructieve online dialogen en gebruik ons ​​gezond verstand bij het plaatsen op externe of interne sociale media.

 

2.1.3. "Intellectuele eigendomsrechten " betekent en omvat, zonder beperking, alle patenten, auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, dienstmerken, databankrecht, modelrecht, moreel recht of andere eigendomsrechten (in elk geval, al dan niet geregistreerd en inclusief toepassingen voor eventuele registratie) die vergelijkbare rechten verlenen als de voorgaande, overal ter wereld.

2.1.4. " Intellectueel eigendom van het bedrijf" betekent alle bedrijfseigen informatie die door het BEDRIJF is gemaakt, bedacht, ontwikkeld en verbeterd.

2.1.5. " Bedrijfseigen informatie"betekent en omvat, maar is niet beperkt tot, informatie over intellectueel eigendom van het bedrijf over softwareprogramma's, softwareontwerpen, softwarearchitecturen, broncode, objectcode, algoritmen, bedrijfsgeheimen, formules, gegevens, ontwerpen, technische knowhow, domeinnamen, processen , toepassingen, ideeën, gegevens van gebruikers / oprichter / klanten, technieken, documenten, aantekeningen, presentaties, auteurschapswerken, bedrijfsplannen, klantenlijsten, gebruikersinformatie, leveranciersgegevens, klantgegevens, operationele gegevens, vergoedingsvoorwaarden en prestatieniveaus van oprichter / klant, marketingcampagnes en andere informatie over de feitelijke of verwachte onderneming, onderzoek of ontwikkeling, prijzen en prijsstructuren, marketing- en verkoopinformatie, concurrentieanalyse en alle informatie en materialen die daarmee verband houden,of die door of voor het Bedrijf of haar Gelieerde Ondernemingen vertrouwelijk is ontvangen van een andere persoon, ongeacht of dit al dan niet in schriftelijke of permanente vorm is.

2.1.6 Beleid inzake opschorting van registratie - Oprichter / klant-account wordt opgeschort, na schriftelijke kennisgeving van waarschuwing, wanneer een NDA-schending wordt vermoed, en het account van oprichter wordt in tijdelijke opschorting geplaatst in afwachting van de uitkomst van een onderzoek en toezicht op de naleving. De kennisgeving van waarschuwing bevat instructies om contact op te nemen met ONPASSIVE via een account-gerelateerde e-mail op legal@onpassive.comonder vermelding van tijdslimieten. Als de aanstootgevende oprichter niet op de waarschuwing reageert, niet binnen de gestelde tijd op de waarschuwing reageert, of geen bewijs of uitleg levert via een geldig, geldig e-mailadres dat is gekoppeld aan het aanstootgevende oprichtersaccount zal het account van de oprichter [met volledige registratie] zonder verdere kennisgeving worden beëindigd.

3. DUUR

Deze overeenkomst wordt van kracht op de datum van aanvang van de dienst van de oprichter / klant bij het BEDRIJF en blijft van kracht tot 5 (vijf) jaar na de datum van beëindiging / einde van de overeenkomst om welke reden dan ook.

4. VERTROUWELIJKHEIDSVERPLICHTINGEN

4.1. De oprichter / klant gaat ermee akkoord en erkent dat de oprichter / klant gedurende de looptijd van deze overeenkomst met het bedrijf toegang heeft tot vertrouwelijke informatie via mondelinge, visuele, elektronische of schriftelijke middelen.

4.2. De oprichter / klant begrijpt en erkent dat de vertrouwelijke informatie van onschatbare waarde is voor het bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen en / of zijn huidige, vroegere of toekomstige klanten. De oprichter / klant begrijpt dat elk gebruik of elke openbaarmaking van dergelijke vertrouwelijke informatie, inclusief elke onopzettelijke openbaarmaking, enorme en onherstelbare schade, verlies, schade en letsel kan toebrengen aan het bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen en haar reputatie en verbindt zich er daarom toe dergelijke vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te houden.

4.3. De oprichter / klant gaat ermee akkoord en verbindt zich ertoe om te allen tijde gedurende de looptijd van deze overeenkomst en daarna bij beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook strikt vertrouwelijk te blijven en niet te gebruiken, behalve ten behoeve van het bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen, en absoluut af te zien van het op welke manier dan ook onthullen, bespreken, openbaar maken of anderszins vrijgeven van de Vertrouwelijke Informatie aan een derde partij of op welke manier dan ook direct of indirect gebruik maken van de Vertrouwelijke Informatie zonder de schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

4.4. De oprichter / klant erkent dat het bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen tijdens de looptijd van de overeenkomst informatie hebben ontvangen en deze in de toekomst van derden zullen ontvangen die vertrouwelijk en bedrijfseigen van aard is.

4.5. De oprichter / klant verbindt er zich verder toe om geen vertrouwelijke informatie te kopiëren of te verspreiden, behalve zoals toegestaan ​​door het bedrijf. Niets in deze overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als het verlenen of verlenen van rechten als licentie of anderszins in de vertrouwelijke informatie. De oprichter / klant zal niet beweren of vertegenwoordigen geen belangen te hebben door middel van BEDRIJF, cessie of anderszins in de Vertrouwelijke Informatie.

4.6.  INSIDER-HANDEL EN NIET-PUBLIEKE INFORAMTIE-Oprichter / lid / klant / klant, zijn / haar familie en familieleden zijn onder het bedrijfsbeleid en de wet verboden om aandelen / marketingcampagnes, strategie, plan / beleid en platforms van het bedrijf of de voorraad van andere bedrijven te kopen, verkopen en verhandelen bedrijf, zoals bestaande of potentiële klanten of leveranciers, direct of indirect, op basis van materiële niet-openbare informatie. Alle niet-openbare informatie over het bedrijf moet als vertrouwelijke informatie worden beschouwd. Het gebruik van niet-openbare informatie voor persoonlijk financieel voordeel of om 'fooi' te geven aan anderen die op basis van deze informatie een investeringsbeslissing zouden kunnen nemen, is onethisch, in strijd met het bedrijfsbeleid en illegaal. 'Oprichter / lid / klant / klant zijn / haar familie en familieleden hebben geen recht op een dienstverband, ongeacht (fulltime / parttime / consultant en andere)'.

4.7 . GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS OF INFORMATIE ("SPDI") -
(a) betekent wachtwoorden, financiële informatie, zoals bankrekening- of creditcard- of debetkaart- of andere betalingsinstrumentdetails, alle details met betrekking tot het bovenstaande zoals verstrekt aan het BEDRIJF voor het verlenen van service; en alle informatie die onder het bovenstaande door COMPANY is ontvangen voor verwerking, opgeslagen of verwerkt onder wettig contract of anderszins,
(b) COMPANY is vereist om voorafgaande toestemming van de informatieleverancier te verkrijgen met betrekking tot het doel van het gebruik van de SPDI. Dergelijke informatie mag alleen worden verzameld als deze essentieel en vereist is voor een rechtmatig doel in verband met het functioneren van de ONDERNEMING,
(c)De oprichter / klant heeft niet het recht om de SPDI-gegevens in het openbaar te delen / openbaar te maken en, indien blijkt dat dit in strijd is, heeft het bedrijf het wettelijke recht om zijn / haar registratie zonder kennisgeving te beëindigen,
(d) de oprichter / klant stemt ermee in en stemt ermee in dat het bedrijf het recht om zijn / haar gegevens te gebruiken en openbaar te maken voor de informatie die wordt gezocht door overheidsinstanties of onder toepasselijke wettelijke bepalingen en voor zakelijke vereisten van het BEDRIJF, en gaat er verder mee akkoord dat de oprichter / klant geen rechten heeft om een ​​rechtsmiddel voor een dergelijke openbaarmaking te claimen, te vervolgen of te benaderen .

4.8. Deze clausule blijft van kracht na het verstrijken of beëindigen van deze overeenkomst.

5. BEPERKINGEN

A. Behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van COMPANY, stemt FOUNDER / CUSTOMER ermee in:

1. Geen vertrouwelijke informatie van COMPANY te gebruiken of openbaar te maken aan een andere persoon of entiteit;

2. Geen kopieën, faxen of andere reproducties te maken of te laten maken, inclusief gegevensbestanden van documenten die vertrouwelijke informatie van COMPANY bevatten; en

3. Om alle andere redelijke middelen te gebruiken om de geheimhouding en vertrouwelijkheid van de vertrouwelijke informatie van BEDRIJF te bewaren.

B. OPRICHTER / KLANT stemt er verder mee in, op verzoek van BEDRIJF:

1. Om onmiddellijk alle items in het bezit van FOUNDER / CUSTOMER terug te geven aan COMPANY die betrekking hebben op of die vertrouwelijke informatie van COMPANY geheel of gedeeltelijk openbaar maken; en

2. Om af te zien van het gebruiken of openbaar maken van enige andere persoon of entiteit van vertrouwelijke informatie van BEDRIJF.

6. VERTEGENWOORDIGINGEN EN GARANTIES

De OPRICHTER / KLANT verklaart en garandeert dat:

  1. 6.1 De OPRICHTER / KLANT uitvoering van alle voorwaarden van deze Overeenkomst en als OPRICHTER / KLANT van het BEDRIJF niet en zal geen eerdere overeenkomst met anderen schenden in vertrouwelijke informatie die door de OPRICHTER / KLANT in vertrouwen of in vertrouwen is verkregen voorafgaand aan de registratie.
  2. 6.2 De OPRICHTER / KLANT heeft en zal geen schriftelijke of mondelinge overeenkomst aangaan in strijd met deze overeenkomst.

7. VERBOND NIET TE VERZEKEREN

De oprichter / klant mag geen rechtszaak aanspannen of een rechtszaak aanspannen tegen COMPANY, noch enige vorm van claim, eis, actie of oorzaak van een actie als gevolg van de VERTROUWELIJKE INFORMATIE instellen, vervolgen of op welke manier dan ook hulp verlenen bij de instelling of vervolging. of enige INTELLECTUELE EIGENDOM daarvan, inclusief maar niet beperkt tot, claim, eis, actie of oorzaak van actie voor het ongeldig maken van INTELLECTUELE EIGENDOM en VERTROUWELIJKE INFORMATIE van het BEDRIJF.

8. BETALINGSBELEID

Oprichter / klant komt in aanmerking voor onze verschillende diensten / faciliteiten na een geldige / geautoriseerde betaling (via de modi zoals uitgelegd / vermeld op onze website). Het betalingsbeleid en de betalingsstructuur worden door het Bedrijf naar eigen goeddunken bepaald en zullen periodiek veranderen volgens de bedrijfsstrategieën en -plannen (indien vereist)

9. TERUGBETALINGSBELEID

Actieve oprichter / klant heeft het recht om binnen 30 (dertig) dagen vanaf de datum van registratie van het account waarvoor om terugbetaling wordt verzocht, een volledige terugbetaling aan te vragen en daarvoor in aanmerking te komen. 

10. SCHADE EN SPECIFIEKE PRESTATIES

FOUNDER / CUSTOMER stemt ermee in dat als FOUNDER / CUSTOMER een deel van deze Overeenkomst schendt, dat COMPANY onherstelbare schade zou lijden en COMAPNY zonder passende rechtsbijstand zou zijn en dat COMPANY een voorlopige voorziening kan krijgen, met inbegrip van specifieke uitvoering van de Overeenkomst, evenals geldelijke toekenning voor schade geleden door BEDRIJF voor FOUNDER / KLANT schending van deze Overeenkomst.

11. SCHEIDBAARHEID

Mocht een bevoegde rechtbank van oordeel zijn dat een deel van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de partijen redelijke inspanningen leveren om een ​​geldige, wettelijke en afdwingbare bepaling te vervangen die implementeert de doeleinden van de bepaling die als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden beschouwd in de mate die wettelijk is toegestaan.

12. KENNISGEVING

Elke kennisgeving of communicatie die vereist of toegestaan ​​is onder deze overeenkomst, ongeacht de communicatiemethode, wordt van kracht na de daadwerkelijke aflevering van de kennisgeving op het wettelijke adres, de woonplaats of het postadres van de ontvangende partij. Als de partij haar kennisgevingsadres of postadres wijzigt, stelt zij de andere partij binnen 3 (drie) dagen na de wijziging op de hoogte van haar nieuwe adres, anders is de in gebreke blijvende partij verantwoordelijk voor alle daaruit voortvloeiende wettelijke verplichtingen. In gevallen waarin geen wettelijke woonplaats, woonplaats of postadres van de ontvangende partij bekend of beschikbaar is, zullen pogingen worden ondernomen om contact op te nemen met die partij via alle beschikbare middelen, waaronder digitale media en sociale platforms. Indien geen contact kan worden gemaakt door middel van redelijke pogingen,

13. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De vaststelling, geldigheid, uitvoering en geschillenbeslechting van deze overeenkomst worden beheerst door de wetten van het land. De rechtbanken op de maatschappelijke zetel van de ONDERNEMING hebben de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen tussen de partijen te behandelen en op te lossen.

14. DIVERSEN

14.1 De overeenkomst is bindend volgens het onderstaande principe; de bindende gevolgen van de Overeenkomst worden niet beïnvloed door de duur van de dienstverlening / faciliteiten tussen de partijen, de reden voor het beëindigen van de service / faciliteiten-relatie tussen de partijen en het bedrag van de door de ONDERNEMING betaalde betaling van de OPRICHTER / KLANT. De OPRICHTER / KLANT is nog steeds aansprakelijk voor zijn / haar verplichtingen onder de Overeenkomst na beëindiging van de Diensten / faciliteiten om welke reden dan ook. Er worden geen wijzigingen of wijzigingen aan de overeenkomst aangebracht na beëindiging van de dienst.

14.2 Geen verklaring van afstand van schending, gebrek aan voorwaarde of enig recht of rechtsmiddel vervat in of verleend door de bepaling van deze overeenkomst is van kracht tenzij het schriftelijk is en is ondertekend door de partij die afstand doet van de schending, het falen, het recht of de oplossing. Geen afstandsverklaring door de ONDERNEMING van enige inbreuk, mislukking, recht of remedie zal worden beschouwd als een afstandsverklaring van enige andere inbreuk, mislukking, recht of remedie, al dan niet soortgelijk, noch vormt een afstandsverklaring een voortdurende afstandsverklaring tenzij het schrijven dit specificeert.

14.3 Aanstootgevende, valse of bedreigende informatie publiceren - Stichter / Klant die via een computerbron alle informatie stuurt die grof beledigend is, die verband houdt met de lasterstermijn, laster of smaad of een bedreigend karakter heeft; of informatie waarvan hij weet dat deze vals is (namelijk het delen van de structuur of informatie van marketingcampagnes en andere vertrouwelijke informatie), maar met het doel irritatie, ongemak, gevaar, obstructie of belediging enz. te veroorzaken, is strafbaar volgens de wet en deze actie van inbreuk zal resulteren in opschorting of beëindiging van zijn / haar registratie / inschrijving als oprichter / klant.

14.4 De overeenkomst en al haar exposities vormen de volledige overeenkomst die door de partijen is overeengekomen en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke onderhandelingen, verklaringen of overeenkomsten die door de partijen zijn bereikt met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst.

14.5 Deze overeenkomst kan alleen worden aangevuld, gewijzigd of aangepast door de wederzijdse schriftelijke overeenkomst van de partijen. Geen enkele aanvulling, wijziging of aanpassing van deze overeenkomst is bindend, tenzij deze schriftelijk is en is ondertekend door zowel het BEDRIJF als de OPRICHTER / KLANT.

14.6 Als een artikel van deze overeenkomst in strijd is met een artikel van de andere overeenkomsten en contracten tussen beide partijen, is het artikel van deze overeenkomst bepalend.

14.7 De titel in deze overeenkomst wordt alleen gebruikt voor leesgemak en heeft geen invloed op de betekenis van deze overeenkomst.

14.8 Als een rechtbank van de bevoegde jurisdictie een bepaling van deze overeenkomst om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onwettig, niet-afdwingbaar of ongeldig maakt, wordt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen of delen daarvan niet aangetast.

14.9 Geen enkele partij is ertoe aangezet om deze Overeenkomst aan te gaan, noch vertrouwt een partij op enige vertegenwoordiging of garantie buiten die uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst.

14.10 Het bedrijf heeft het wettelijke recht om alle clausules van deze overeenkomst te wijzigen, aan te passen, aan te vullen zonder voorafgaande goedkeuring, en FOUNDER / KLANT heeft geen enkel probleem om de laatste overeenkomst te ondertekenen die van kracht zal zijn vanaf de datum van uitvoering / ondertekening.

14.11 De overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen bij deze overeenkomst en hun respectieve erfgenamen, executeurs, administrateurs, rechtverkrijgenden of opvolgers.

14.12 De overeenkomst wordt uitgevoerd in twee tegenhangers en één tegenpartij wordt bewaard door elke partij en de oprichter / klant heeft de overeenkomst uitgevoerd en ondertekend, ongeacht of deze in digitale / fysieke modus geldig en rechtsgeldig is.

DE OPRICHTER / KLANT BEVESTIGT HIERONDER ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST TE LEZEN EN DEZE VOLLEDIG TE BEGRIJPEN EN BOVENDIEN ONAFHANKELIJK RECHTSADVIES TE ONTVANGEN, EN DOOR DE HANDTEKENING HIERONDER TE VAST TE STELLEN DAT DEZE OVEREENKOMST DE ENIGE VERKLARING IS WAARIN ZIJN TOEGESTAAN DE OPRICHTER / KLANT IS VERTROUWD BIJ HET GRATIS ONDERTEKENEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN STEMT ZONDER ENIGE KRACHT, DUUR, Dwang of ONGEVEER VOORDEEL IN.

TEN BLIJKE WAARVAN de partijen bij deze overeenkomst deze overeenkomst hebben uitgevoerd door hun naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger vanaf de hierboven vermelde datum.

ONPASSIVE LLC

 

Ash Mufareh(Oprichter en directeur)
Deepak Kushwaha(Advocaat)